Управління фінансів

БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
Про районний бюджет Броварського району на 2020 рік
10306200000 (код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Броварська районна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:
   доходи районного бюджету у сумі 447 042 885,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 443 640 945,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 3 401 940,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
   видатки районного бюджету у сумі 447 042 885,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 436 250 945,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 10 791 940,00 гривень;
   рофіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі
7 390 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
   дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі
7 390 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
   оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1 000 000,0 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
   резервний фонд районного бюджету у розмірі 2 000 000,00 гривень, що становить 0,79 відсотків видатків загального фонду районного бюджету, ви-значених цим пунктом.
   Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 берез-ня 2002 року № 415 (із змінами).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
   Відповідно до п. 20 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України затвердити формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5-1 до цього рішення.
   При цьому обсяги зазначених міжбюджетних трансфертів не можуть бути меншими обсягів таких міжбюджетних трансфертів на утримання зазначених установ, передбачених в бюджеті на попередній рік.
   Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати Броварській районній державній адміністрації:
– у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів районного бюджету та подальшим затвердженням на сесії районної ради.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 64553922,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:
   1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103², 1034,104, 105 Бюджетного кодексу України;
   2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 статті 14, статтею 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
   1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2020 рік»;
   2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
забезпечення продуктами харчування (код 2230);
оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);
поточні трансферти населенню (код 2700) ;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації (код 2282);
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);
оплату послуг з охорони комунальних закладів культури (код 2240);
оплату енергосервісу (код 2276).

9. Надати право управлінню фінансів Броварської районної державної адміністрації:
– в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках згідно з Порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондам районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;
– погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до районного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;
– здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків районного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства;
– затверджувати розпорядження на фінансування видатків районного бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх Броварському управлінню Державної казначейської служби України у Київській області;
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
– затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
– здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
– взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
– забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
– забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання тощо;
– виділені бюджетні кошти на поповнення статутних фондів перераховувати на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банків.

12. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13. Відповідно до пункту 8 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Броварській районній державній адміністрації у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів районного бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

15. Доручити голові районної ради забезпечити укладання з відповідними органами місцевого самоврядування району угод, передбачених Бюджетним кодексом України про прийняття-передачу видатків до районного бюджету у вигляді міжбюджетних трансфертів та передачу відповідних повноважень.

16. Додатки № 1-7 є невід’ємною частиною цього рішення.

17. Це рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття. 

Голова ради С. ГРИШКО
"Реквізити рахунків для обліку доходів державного бюджету, здійснення операцій по яких розпочнеться з 03.01.2020, Броварське УДКСУ"
"Реквізити рахунків для обліку доходів місцевого бюджету Броварське УДКСУ"
Аналіз надходжень акцизного податку станом на 01.08.2020
Аналіз виконання плану по доходам станом на 01.08.2020 року
Аналіз надходжень акцизного податку станом на 01.07.2020