"Про затвердження Регламенту Броварської районної державної адміністрації"

БРОВАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «15» грудня 2016 року №950
м. Бровари
Про затвердження Регламенту Броварської районної державної адміністрації

Відповідно до ст. 6, 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 №2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації“(з наступними змінами і доповненнями), з метою приведення організаційних та процедурних питань діяльності Броварської районної державної  адміністрації у відповідність до норм чинного законодавства:

1. Затвердити Регламент Броварської районної державної адміністрації, що додається.

2. Заступникам голови адміністрації, керівнику апарату адміністрації, керівникам структурних підрозділів адміністрації забезпечити неухильне дотримання положень цього Регламенту.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови адміністрації від 09.09.2014 року № 648 «Про затвердження Регламенту Броварської районної державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Прянішнікову К.В.

Виконуючий обов’язки голови адміністрації Ю.С. Плакся
Додаток ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації від 15.12.2016 № 950
РЕГЛАМЕНТ
Броварської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Броварської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Броварська районна державна адміністрація є неприбутковою установою, яка утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» та Закону України від 17.07.2015 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників установи (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення); передбачається, що доходи неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Броварська районна державна адміністрація внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

1.3. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Броварською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

1.4. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

1.5. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

1.6. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з керівником юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації із наступним оприлюдненням у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації.

2. Планування роботи райдержадміністрації

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються головою райдержадміністрації.

Плани роботи та плани основних заходів районної державної адміністрації підлягають оприлюдненню на її офіційному веб-сайті в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації.

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих Броварською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

– актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності районної державної адміністрації, її взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

– перелік актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

– основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

– підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

– діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації;

– роботи виконавчих комітетів сільських, селищних та міської рад щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

2.6. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються за рішенням керівника апарату райдержадміністрації.

2.8. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

2.9. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту, Положення про апарат, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації. 

3.2. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведення виборів, референдумів та опитувань населення;

здійснює організаційну підтримку, забезпечення взаємодії районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює і аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги  і зауваження громадян;

забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою в процесі  поточної діяльності;

готує матеріали з нагородних питань;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.3. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами сільських, селищних рад. 

 

4. Кадрова робота

4.1. Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування районної державної адміністрації  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, законами  України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного Агентства з питань державної служби України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів  обласної та районної державних адміністрацій, а також  цим Регламентом.

4.2. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації комплексним планом роботи з кадрами, у якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Прийняття на державну службу в районну державну адміністрацію здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою визначеною законодавством.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитись в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Без конкурсного відбору можуть бути переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

4.4. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації, а  в підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток  ініціативності,  створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.5. Прийняття на державну службу до місцевої
держадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в
порядку, встановленому законодавством про державну службу.

Керівник апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. 

Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації, керівник апарату адміністрації призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

Перший заступник та заступник голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації в день його призначення відповідно до статті 10 Закону України “Про місцеві  державні адміністрації”.

Начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату згідно з розподілом обов’язків та погодженням з керівниками відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації.      Начальник  відділу фінансово-господарського забезпечення  головний  бухгалтер апарату районної державної адміністрації призначається на посаду за погодженням з територіальним органом Державної казначейської служби України в Броварському районі.

Заступники начальників управлінь, відділів та інших структурних  підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням відповідних керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженим із заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Працівники апарату районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації чи заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Працівники управлінь призначаються на посади та звільняються з посади керівниками зазначених управлінь.

Працівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації чи заступників голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Радники голови районної державної адміністрації, посади яких віднесені до патронатної служби, призначаються на посади та звільняються з посад головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

Прийняття працівників на роботу до районної державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

4.6. Допуск до державної таємниці надається працівникам районної державної адміністрації, які потребують його за умовами службової діяльності, після призначення на посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

У разі звільнення працівника, допуск до державної таємниці, який йому було надано на цій посаді, скасовується.

4.7. На посаду голови районної державної адміністрації кадровий резерв формується на конкурсних засадах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 246 “Про затвердження Порядку проведення на зайняття посад державної служби”.

4.8. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.9. Районна державна адміністрація створює умови для навчання та  підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах з актуальних питань державного управління  і шляхом самоосвіти.

4.10. У відділі ведеться комп’ютерний облік електронних особових справ державних службовців, дані якого використовуються в межах повноважень районної державної адміністрації, супроводження та зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

4.11. Відрядження працівників районної державної адміністрації здійснюються у відповідності з планами роботи районної державної адміністрації, її управлінь, відділів та інших підрозділів, а також згідно з документами органів виконавчої влади вищого рівня.

Посвідчення про відрядження керівництва і працівників апарату районної державної адміністрації, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації оформляються відділ управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Посвідчення про відрядження підписуються головою районної державної адміністрації і засвідчуються гербовою печаткою.

На підставі указів Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 (зі змінами) “Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин”, від 5 березня 2002 року № 217/2002 “Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями”, а також постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 року (зі змінами) № 698 “Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон” відрядження за кордон державних службовців, у тому числі з метою участі в робочому або офіційному візиті, навчанні або підвищенні кваліфікації тощо, оформлюється після погодження з головою районної державної адміністрації, а в разі його відсутності – з першим заступником голови районної державної адміністрації.

Перед від’їздом у службове відрядження до іноземної держави працівників, яким надано допуск до державної таємниці, голова районної державної адміністрації або за його дорученням головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації проводить їх інструктаж. При від’їзді у приватних справах інструктаж проводить головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

4.12. Чергові відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів  районної державної адміністрації надаються в установленому законодавством порядку згідно з графіком відпусток.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 10 днів до початку відпустки подається працівниками на ім’я голови районної державної адміністрації.

Голова районної державної адміністрації на підставі погодження голови Київської обласної державної адміністрації видає розпорядження про своє вибуття у відпустку.

Відпустки першому заступнику, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації надаються за розпорядженнями голови районної державної адміністрації. Взаємозамінюваність між ними на час їх відпусток визначається розподілом обов’язків, затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації.  

Відпустки керівникам структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, керівникам інших структурних підрозділів районної державної адміністрації надаються розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

Начальники управлінь районної державної адміністрації видають накази про відпустки працівників в цих підрозділах.

Відпустки  працівникам апарату та працівникам інших структурних підрозділів районної державної адміністрації надаються розпорядженням голови районної державної адміністрації за погодженням з безпосередніми керівниками.

4.13. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств та організацій, що належить до сфери їх впливу. 

4.14. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа. 

4.15. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

5. Організація роботи з документами 

5.1. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.

Інструкція з діловодства Броварської районної державної адміністрації затверджується головою адміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

5.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники структурних підрозділів.

Організація роботи з документами з грифом “Для службового користування” в райдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 (зі змінами).

5.3. Документи з терміновим строком виконання, адресовані голові райдержадміністрації, після їх реєстрації негайно передаються працівниками загального відділу апарату адміністрації голові райдержадміністрації для розгляду, а в разі відсутності голови – першому заступнику голови або заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

5.4. Документи, адресовані голові райдержадміністрації, заступникам або керівникові апарату райдержадміністрації із позначкою “ОСОБИСТО”, які мають гриф обмеження доступу “Цілком таємно”, “Таємно” і “Для службового користування”, передаються головному спеціалісту з питань мобілізаційної роботи апарату адміністрації для реєстрації, вручення особисто адресату з подальшим контролем за виконанням.

5.5. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

6. Організація роботи з контролю за виконанням документів 

6.1. Завданням контролю за виконанням документів є забезпечення повного, своєчасного та якісного їх виконання.

Відповідальність за організацію і стан контролю виконання документів несуть голова, заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) і керівники структурних підрозділів.

Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

Контроль за виконанням документів по суті питань, з яких вони прийняті, покладається на заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації згідно з їх компетенцією і сільських та селищних голів з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація роботи щодо виконання документа здійснюється особою, зазначеною в документі чи резолюції першою, у випадках, коли документом або резолюцією не обумовлено інше. Така особа вважається головним виконавцем документа, їй надається право уточнення завдання чи резолюції, скликання співвиконавців, підписання відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів або інформацій про виконання документа, що подаються голові чи заступникам голови районної державної адміністрації.

При підготовці відповідей на контрольні документи з резолюціями, в яких декілька виконавців, інформація надається головному виконавцю (першому в резолюції або визначеному здійснювати збір) не пізніше ніж за 2 дні до терміну, вказаного в документі, або визначеного в резолюції.

6.2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян та інших документів здійснюється відділом з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації апарату районної державної адміністрації.

 Документи без зазначення строку виконання виконуються не пізніше як за 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати підписання документа. Строки виконання депутатських звернень і запитів установлені відповідними актами законодавства.

6.3. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу та узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих установлених ними завдань, що надходять від виконавців; 

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступників.

Оперативно-технічний контроль за станом реагування, строками, відповідністю форм виконання вимогам документів і резолюцій, доведення документів до виконавців, їх проходження в апараті районної державної адміністрації забезпечує відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації, а секретних документів – головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату адміністрації.

6.4. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а у разі відсутності − посадовою особою, яка її заміщує.

При неможливості виконання завдання в установлений термін виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання.

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 5 робочих днів до обласної державної адміністрації надаються аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.    

У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації в установлені строки виконавцем, не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення встановленого строку, подаються голові районної державної адміністрації через спеціаліста відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації аргументовані пропозиції про перенесення терміну виконання документа.

Спеціаліст відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації після подовження терміну виконання документа готує і направляє виконавцю інформацію щодо перенесення терміну виконання документа.

6.5. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до голови обласної державної адміністрації, заступників голови обласної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підписує голова районної державної адміністрації, перший заступник голови районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату  районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Зняття з контролю документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов`язків).

Документи вважаються виконаними, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в них і в резолюціях щодо їх виконання завдання, у разі потреби дана відповідь по суті.

Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації – голова районної державної адміністрації;

Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня,  здійснюються:

довгострокових із вимогою періодичного інформування − на підставі наданої письмової інформації до обласної державної адміністрації, із пропозиціями про зняття з контролю як виконаних чи таких, що втратили актуальність. У разі згоди на зняття з контролю документа, в цілому чи окремого завдання;

документів із вимогою одноразового інформування − на підставі письмової інформації за підписом голови районної державної адміністрації, першого заступника голови районної  державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату, чи іншого документа, що підтверджує його виконання;

після погодження на зняття з контролю та відмітки “До справи” виконані документи разом з інформацією про виконання передаються в відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації для формування у справи.

 

7. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян 

7.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації. У разі надходження до районної державної адміністрації звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, передбаченим статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке звернення негайно передається до відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації.

Робота із зверненнями громадян ведеться відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами), а також Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858.

Письмові пропозиції, заяви і скарги, що надходять до районної державної адміністрації, приймаються працівниками відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації. У той же день відділ реєструє їх, здійснює попередній розгляд письмових пропозицій, заяв, скарг громадян та передає на розгляд голові, заступникам голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

7.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, керівником відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації.

Анонімні листи не розглядаються.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

7.3. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Відділ з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації, як структурний підрозділ апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу із зверненнями громадян, аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

 

8. Організація правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації

8.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів, а також надання методичної, іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації (далі – юридичний відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові адміністрації, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації – керівнику апарату райдержадміністрації.

8.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, Положенням про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.

8.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

8.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтерес райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджується головою райдержадміністрації.

8.5. Керівник юридичного відділу:

здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші функції, передбачені законодавством, цим Регламентом та Положенням про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації. 

 

9. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

9.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації голова районної державної адміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання та функції таких органів визначає голова районної державної адміністрації.

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи районної державної адміністрації (далі – допоміжні органи) утворюються на постійній або тимчасовій основі для забезпечення реалізації повноважень райдержадміністрації.

Допоміжний орган, як правило, утворюється як:

комісія – для розслідування причин аварії (катастрофи), вжиття заходів до подолання наслідків  стихійного лиха, надання допомоги потерпілим громадянам та їх сім’ям, а також для забезпечення узгодження дій районної державної адміністрації і сільських та селищних рад з питань, пов’язаних із реалізацією повноважень районної державної адміністрації;

організаційний комітет – для забезпечення узгодження дій районної державної адміністрації, сільських та селищних рад, підприємств, установ та організацій району з питань підготовки та проведення заходів обласного та районного значення;

рада – для вивчення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної та регіональної політики у відповідній сфері;

робоча група – для участі у підготовці проектів нормативно-правових актів, інших документів, що подаються на розгляд обласної державної адміністрації, голові районної державної адміністрації.

Основними завданнями допоміжного органу є:

сприяння забезпеченню координації дій управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань, що належать до її компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

Рішення про утворення допоміжного органу приймається головою районної державної адміністрації у формі розпорядження, яким затверджується положення про такий орган (у разі необхідності), його персональний склад, керівник і заступник (заступники) керівника, секретар.

Проект відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації готується та вноситься структурним підрозділом районної державної адміністрації  у порядку, установленому цим Регламентом.

До складу допоміжного органу входять голова (співголови), заступник (заступники) голови, спеціалісти управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, громадських організацій, депутати районної ради тощо.

Головою (співголовами) допоміжного органу затверджується голова районної державної адміністрації, перший заступник голови, один із заступників голови районної державної адміністрації або керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків  між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату, а в окремих випадках – керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Формою роботи допоміжного органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови (співголів).

Засідання допоміжного органу веде голова (співголови), а за його відсутності – заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях допоміжного органу, запрошення персонального складу допоміжного органу та інших представників забезпечує його секретар.

Засідання допоміжного органу вважається легітимним, якщо на ньому присутні більше половини його членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції допоміжного органу, можуть утворюватися додаткові допоміжні органи (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового допоміжного органу затверджується на засіданнях допоміжного органу.

На своїх засіданнях допоміжний орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів допоміжного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами засідань, де фіксуються пропозиції та рекомендації, і які підписуються головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам допоміжного органу та іншим заінтересованим організаціям.

Член допоміжного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою районної державної адміністрації розпорядження, проект якого в установленому порядку вносить структурний підрозділ відповідно до своїх повноважень.

Засідання діючих при районній державній адміністрації допоміжних органів проводяться за відповідними планами, а також у міру необхідності. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями або іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів, відповідно до інструкції з діловодства в районній державній адміністрації.

Відповідальність за організацію роботи (формування планів роботи, оформлення протоколів засідань тощо) допоміжних органів несе посадова особа, яка їх очолює, та відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації.                                                           

Керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації проводиться робота щодо впорядкування цих допоміжних органів при районній  державній адміністрації, своєчасно вносяться зміни до їх складу, оптимізується їх кількість.

У разі коли функції того чи іншого допоміжного органу вичерпано, подальше функціонування недоцільно або є потреба в достроковому його припиненні відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації на ім’я голови районної державної адміністрації готується доповідна записка з пропозиціями щодо припинення його дії. Після погодження з головою районної державної адміністрації  відповідний  структурний підрозділ районної державної адміністрації готує проект розпорядження про припинення дії цього допоміжного органу.

В окремих випадках голова районної державної адміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого допоміжного органу.

Допоміжний орган, утворений на визначений в розпорядженні голови районної державної адміністрації строк, вважається таким, що ліквідований, із дня закінчення зазначеного строку.

Допоміжний орган під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району.

Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності допоміжного органу здійснює секретар або відповідний структурний підрозділ районної державної адміністрації за галузевою ознакою.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбуваються засідання допоміжних органів, надає перший заступник голови районної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації або керівник апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

9.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється постійний консультативно-дорадчий орган – колегія районної державної адміністрації (далі – колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), першого заступника голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також керівників територіальних органів виконавчої влади, посадових осіб органів  місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

Кількісний та персональний склад колегії районної державної адміністрації визначається головою районної державної адміністрації.

 9.3. У своїй роботі колегія районної державної адміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади та місцевої державної адміністрації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації,  затвердженим розпорядженням голови районної державної адміністрації, та цим Регламентом.

9.4. Робота колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, у якому визначаються питання, що необхідно розглянути, орієнтовні дати проведення засідань колегії, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів.   

 9.5. Додаткові питання для розгляду на засіданні колегії можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Позапланові питання готуються в терміни, визначені головою районної державної адміністрації.       

  9.6. Затверджений план засідання колегії доводиться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, виконавців, які готують відповідні питання на засіданні колегії.

 9.7. Відділ управління персоналом апарату Броварської районної державної адміністрації готує план підготовки засідання колегії голові районної державної адміністрації за підписом керівника апарату районної державної адміністрації з переліком питань для розгляду на засіданні колегії.

 За результатами розгляду плану підготовки засідання колегії голова районної державної адміністрації затверджує дату, час, місце проведення та перелік питань для розгляду на засіданні колегії. 

9.8. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідання та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації, який подає його керівнику апарату районної державної адміністрації, який погоджує проект порядку денного засідання колегії з головою районної державної адміністрації. У проекті порядку денного зазначається доповідач із кожного питання.

9.9. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів несуть заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших організацій, які готують питання на розгляд колегії.

9.10. На розгляд колегії через відділ організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації подаються матеріали (окремо з кожного питання порядку денного засідання колегії):

порядок денний засідання колегії;    план підготовки засідання колегії; порядок ведення засідання колегії;

довідка (інформація) з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій (візується виконавцем і заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

проект рішення колегії (візується виконавцем, юридичним відділом апарату районної державної адміністрації та заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків);

список осіб, відповідно до визначених категорій учасників, запрошених на засідання;

9.11. Після засідання колегії структурний підрозділ районної державної адміністрації, інший орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом двох днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) проект рішення колегії, з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного.

Контроль за своєчасним доопрацюванням проекту рішення колегії здійснюють заступники голови, керівник апарату районної державної адміністрації разом із відділом організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації.

9.12. Рішення колегії районної державної адміністрації проводяться у життя розпорядженнями або дорученнями голови районної державної адміністрації.

9.13. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при районній державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” утворюється громадська рада.

 

10. Порядок підготовки та проведення нарад 

10.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації та його заступників покладається на апарат або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

10.2. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

10.3. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

10.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови або наказ керівника структурного підрозділу райдержадміністрації.

10.5. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

11. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

11.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

11.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації 
(далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (далі – інші органи).

11.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є  виконавець, зазначений першим.

11.4. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

11.5. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови (згідно розподілу обов’язків) та керівником апарату райдержадміністрації, у порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації.

При цьому зазначається посада, ініціали та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень здійснюється в такій послідовності:

головний розробник (виконавець);

начальник відділу з питань контролю, документального забезпечення та звернень громадян апарату Броварської районної державної адміністрації апарату районної державної адміністрації (редагування тексту);

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації;

перший заступник голови районної державної адміністрації;

заступник (заступники) голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

керівник апарату районної державної адміністрації.

Завізований проект розпорядження подається на підпис голові районної державної адміністрації через керівника апарату районної державної адміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження голови районної державної адміністрації відділами апарату не повинен перевищувати 10 робочих днів, починаючи з дня, наступного за днем надходження проекту розпорядження до апарату районної державної адміністрації.

Візування опрацьованих проектів розпоряджень, які мають гриф секретності “Таємно” і “Цілком таємно”, здійснюється відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2 жовтня 2003 року № 1561-12.

11.6. Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

11.7. Якщо зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект  вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, адміністративно-господарських, відзначень, відряджень питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

11.8. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

11.9. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, адміністративно-господарських, щодо відзначень, відряджень.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

11.10. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

11.11. Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, підлягають погодженню в установленому порядку з органами місцевого самоврядування.

11.12. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший строк визначеної мети та містити, в разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатись проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку району, в разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

11.13. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Попередньо підготовлений проект розпорядження, який є регуляторним актом, разом із матеріалами аналізу регуляторного впливу цього проекту погоджується в порядку, визначеному пунктом 11.5. Регламенту.

Проект розпорядження, який є регуляторним актом, оприлюднюється головним розробником згідно зі статтями 9 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Проекти розпоряджень, що є регуляторними актами, підлягають обов’язковому погодженню у порядку, визначеному зазначеним законом.

11.14. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в  юридичному відділі.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 4).

На проектах розпоряджень, що мають ознаки нормативно-правового та/або регуляторного акта, проставляється відмітка «Підлягає державній реєстрації».

11.15. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається на доопрацювання та для повторного погодження.

11.16. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців та, в разі потреби – оприлюднюються.

11.17. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.

Розпорядження голови  місцевої держадміністрації нормативного
характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк
введення  їх у дію.

Розпорядження голови місцевої держадміністрації, що
стосуються  прав  та  обов’язків  громадян  або  мають   загальний
характер,  підлягають  оприлюдненню  і набирають чинності з дня їх
оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк
набрання  чинності. 

Розпорядження голови місцевої держадміністрації, зазначені в
абзацах  третьому  і  четвертому  цього  пункту,  оприлюднюються в
порядку,  передбаченому  Законом  України “Про доступ до публічної
інформації”

Додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату районної державної адміністрації.

У випадку, коли розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджуються висновки, надання яких передбачено актами законодавства України, такі висновки підписуються першим заступником голови районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов`язків.

Розпорядження голови районної державної адміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, згідно з розрахунком розсилання.

Головний розробник забезпечує, відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.       

12. Публічне обговорення проекту розпорядження голови місцевої держадміністрації 

12.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

12.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації  на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, і план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється в порядку та у спосіб, що передбачені статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

12.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділу організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації проект розпорядження разом із планом проведення  публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, інформацією про контактні телефони та адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

12.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

13. Взаємовідносини районної держадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

13.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законодавством порядку.

Взаємодія районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснюється згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» із метою забезпечення чіткого і злагодженого їх функціонування шляхом визначення завдань, погодження планів і дій, здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства  при їх реалізації, обміну оперативною управлінською інформацією, проведення спільних засідань, нарад та інших заходів.

Координацію взаємодії районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями здійснює апарат районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації організовує взаємодію апарату районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

13.2. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку району до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

14. Організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Броварська районна державна адміністрація

14.1. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Броварської районної державної адміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Броварською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Броварської районної державної адміністрації, здійснюється відділом організаційно-інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Броварської районної державної адміністрації.

14.2. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Броварська районна державна адміністрація, здійснюється за такими напрямами:

збирання, систематизація, накопичення, зберігання та оприлюднення публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання Броварською районною державною адміністрацією своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Броварської районної державної адміністрації, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

організація прийому інформаційних запитів, що надходять до Броварської районної державної адміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, які призначені відповідальними з питань доступу до публічної інформації.

14.3. Порядок складання, подання та розгляду запитів на інформацію, розпорядником якої є Броварська районна державна адміністрація, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації К.В. Прянішнікова